ال ای دی 9 . 12. 15 وات حبابی

ال ای دی 20. 30. 40 و 50 وات استوانه ای