سولاریس 7. 9. 12. 18. 30 و 42 وات دایره (دور ساده )