گلاریس 7. 9. 12 .18 . 30 و 42 وات تو کار (دور شیشه )