این محصول فقط در محیط تاریک و بدون نور روشن میشود و مدت زمان روشنایی آن یک دقیقه می باشد.